Våra Värderingar

Vårt arbete och företagskultur ska kännetecknas av respekt för demokrati, rättsstaten, mänskliga fri- och rättigheter inklusive jämställdhet. Dessa värden är viktiga och det som utgör vår gemensamma värdegrund. Det är inom dessa värden vi finner sammanhållning, tillhörighet samt lojalitet och förtroende för det gemensamma. Vårt arbete utgår från dessa värdegrunder. Vi har inom företaget tillsammans med personalen kommit fram till hur värdegrunden ska tolkas i praktiken. Den styr vårt förhållningssätt både till personalen och till de placerade. I vårt lösningsfokuserade arbetssätt med BBIC som grund sätter vi varje individ i centrum och bemöter denne utifrån situation, behov och förutsättningar.

I verksamheten har vi individuella möten med de placerade där vi beaktar deras önskemål och behov. I dessa kontaktmanna samtal som hålls kontinuerligt har vi ett inlyssnande förhållningssätt där den enskilde ska känna att han bemöts med kompetens, engagemang och flexibilitet för att stärka självbilden och identiteten. Under dessa möten kan den placerade presentera sina önskemål och synpunkter för verksamhetens personal. Den enskildes självbestämmande och inflytande är en förutsättning för att skapa trygghet och KASAM i vårt arbete med målgruppen så detta är något vi kontinuerligt strävar efter. Våra insatser sker alltid utifrån individens egna resurser, behov och förutsättningar i ett nära samarbete och med delaktighet av den placerade.