Stödboende/Lägenhet

Vi tillhandahåller stödboende i form av självständiga lägenheter vilket vi anser vara den bästa formen till ett självständigt och oberoende liv. Lägenheterna varierar i storlek alltifrån små ettor till 4-5 rum och kök. Samtliga ligger centralt och har goda kommunikationsmöjligheter. En del är anpassade eller går att anpassa för funktionshindrade. Lägenheter är nyckelfärdigt möblerade med all tänkbar utrustning och redo för omgående inflytt. De är även brandskyddsutrustade med brandvarnare/detektorer samt en brandsläckare. I verksamheten finns personal som är utbildad i SBA (systematiskt brandskyddsarbete). Våra lägenheter finns inom Stockholms län och är godkända av IVO för tillståndspliktig verksamhet

I våra stödboende lägenheter så arbetar vi med träning av aktiviteter som berör ADL, socialträning och boendeträning. Träning av aktiviteter som berör personlig vård, kommunikationsaktivitet och boendeaktivitet och som syftar just för att främja individens självständighet och oberoende.

Insatserna i ett stödboende är svåra att definiera. Här är exempel på inslag som ingår men då varje individ är unik och har speciella önskemål, behov och resurser anpassar vi även boendets inslag utifrån detta.

 • Varje individ tilldelas två kontaktpersoner som arbetar närmast den boende och hjälper denne utifrån vård- och genomförandeplan samt behov. Vi arbetar utifrån täta och strukturerade kontaktmannasamtal med utbildad och erfaren personal.
 • Samtalsstöd utifrån känslor och tankar och bearbetning av tidigare och nutida upplevda händelser med hjälp av våra kontaktpersoner.
 • Hjälp och stöttning i allt som omfattas av ADL-träning såsom ekonomisk hushållning, budgetplanering, matlagning, städning, tvätt, hygien m.m.
 • Vi stöttar den placerade i att finna meningsfull fritidsaktivitet där vi hjälper ekonomiskt med en sådan, som t.ex. gymkort. Det görs både frivilliga gemensamma som individuella aktiviteter.
 • Kontaktpersonerna hjälper till med att söka bostad på den öppna bostadsmarknaden.
 • Via våra upparbetade kontakter med skola och näringsliv kan vi ge hjälp och stöttning i att finna sysselsättning som skola, arbete, praktikplats m.m.
 • Läxhjälp finns att få vid behov.
 • Då behov finns hjälper vi till med hälso- och sjukvårdsbesök, BUP eller anna psykiatrisk behov.
 • Hjälp och stöttning i kontakter med myndigheter.
 • Vi kan bidra med introduktion till föreningslivet utifrån kultur och önskemål.
 • Medverkan och stöttning i socialfärdighetsträning och samhällsorientering både individuellt och gemensamt.
 • Bidra med att bibehålla och bygga ett sunt socialt nätverk utanför vår verksamhet.
 • Hjälp med att hålla kontakt med familj och andra viktiga närstående.
 • Ekonomisk hjälp med ”fickpengar” enligt överenskommelse med handläggare/socialsekreterare.
 • Möjlighet till ”referenslägenhet” där den boende betalar verklig eller fiktiv och lämplig månadshyra.
 • Vid avslutad placering kan den placerade erhålla boendereferens direkt från hyresvärden som underlättar sökande vid eget boende.

Eftersom vårt arbetssätt är utifrån individen i centrum har den enskilde ett eget schema gällande ovanstående punkter beroende på skol- arbetstider eller annan daglig sysselsättning, fritidsaktiviteter utanför boendet m.m.

Kontakt

Krister Löfgren

0706 35 55 85

krister.lofgren@aktivvard.se

Franco Jacob

0707 65 66 78

franco.jacob@aktivvard.se