Stödboende

Vi tillhandahåller stödboende i form av självständiga lägenheter vilket vi anser vara den bästa formen till ett självständigt och oberoende liv

Vi erbjuder enskilda lägenheter både i fastighet för enbart våra placerade eller lägenheter utspridda i större bostadsområden med ordinarie bostadsgäster. Lägenheterna varierar i storlek, alltifrån små ettor till 3 rum och kök. Samtliga ligger centralt och har goda kommunikationsmöjligheter

Täta strukturerade kontaktmannasamtal

Fokus på stabil psykisk mående samt ADL

Medverkan i socialfärdighetsträning och bostadsträning

Boende referens direkt av hyresvärd vid avslutad placering

0704 15 14 56

Alltid tillgänglig

Våra lägenheter är nyckelfärdigt möblerade med all tänkbar utrustning och redo för omgående inflytt. Dem är brandskyddsutrustade och i verksamheten finns personal som är utbildad i SBA (systematiskt brandskyddsarbete). Vid avslutad placering kan den placerade erhålla boendereferens direkt från hyresvärden som underlättar sökande vid eget boende.

Vid placering får varje ungdom en kontaktperson som utifrån vård- och genomförandeplan tillsammans med ungdomen och handläggaren sätter målen för ungdomens utveckling. Kontaktpersonerna jobbar utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt med BBIC som metodstöd där vi möter den enskilde i dennes situation, behov och förutsättningar. Utifrån detta så anpassar vi även de nödvändiga stödinsatser som krävs för just denna ungdom. Detta innebär att vi lägger stor vikt vid att lyssna, coacha och hjälpa/stötta för att skapa en meningsfullhet i deras liv utifrån personligt intresse och egna resurser.

Vi arbetar med träning av aktiviteter som berör personlig vård, kommunikationsaktivitet och boendeaktivitet som syftar just för att främja individens självständighet och oberoende. För detta arbete använder vi oss av MI, ADL, Social- och Boendeträning. Övriga behandlingsmetoder där vi har kunskap om och används utifrån individens behov är bland annat ART, KBT, ADAD, HAP, No Power No Lose, NPF, Suicidprevention, Kriminell livsstil, Coaching, Återfallsprevention och Miljöterapi.

'