Personal

Vår personal har bred och lång erfarenhet av arbete med målgrupperna. Vi är idag över 25 heltidsanställda med bra mix av ålder och könsfördelning. Vi har som krav att kvalificerad majoriteten av våra anställda skall ha en adekvat högskoleutbildning och kompetens i de målgrupper vi arbetar med. Ambitionen är även att övriga skall minst ha högskolepoäng som motsvarar 2-årig eftergymnasial utbildning inom adekvat ämne samt 2-3 års erfarenhet av arbete med målgruppen. Vi har stor kunskap av behandlings- och utredningsarbete med ungdomar inom såväl statlig, kommunal, privat samt ideell regi. Vi har även erfarenhet av arbete inom socialtjänst, såväl myndighetsutövning som öppenvård. Vid behov kan vi rotera personalen mellan våra olika enheter och därmed anpassa personalsammansättning efter boendets behov. Tack vare det stora antalet anställda med kvalificerad utbildning är organisationen inte beroende av bortfall av personal i någon position. I verksamheten finns personal som är utbildad i SBA (systematiskt brandskyddsarbete) och SAM.

Vi rekryterar, i den mån det går, utifrån etnisk och kulturell mångfald vilket innebär att vi inom företaget har såväl olika språkkompetenser som mångkulturkompetens. Rekrytering av personal sker utifrån den enskilde individens och/eller målgruppens behov. Vid placering utses kontaktpersoner åt den enskilde individen och tillsammans går man igenom genomförandeplan samt lång- och kortsiktiga mål.

För att organisationen ska vara i ständig utveckling och uppdaterad med de senaste rönen inom branschen söker vi aktivt information och är delaktiga i mässor och konferenser. Personalen erbjuds vid behov kompetensutbildning inom adekvat område utifrån berörd målgrupp och behandlingsarbetet med den. Ledningen ansvarar för att uppmuntra och stödja personalen att delta i externa utbildningar gällande aktuell målgrupp. Genom att kontinuerligt ta upp kompetens- och värdefrågor vid möten synliggörs de anställdas behov och önskemål om kompetensutveckling.

Aktiv Vård är medlem i Vårdföretagarna som är den största branschorganisationen för privata vård- och omsorgsgivare. Detta innebär att vi är kollektivanslutna och har kollektivavtalade försäkringar.