Metoder

Grunden i vårt behandlingsarbete bygger på evidensbaserade behandlingsmetoder. I detta arbete har vi ett salutogent förhållningssätt som en känsla av sammanhang – KASAM, där vi strävar efter att göra individens värld meningsfull, begriplig och hanterbar för denne. En stor del av vårt arbete är utifrån en lösningsfokuserad modell med BBIC som metodstöd och där ett antal metoder integreras såsom ADL-träning, MI och KBT. I vårt lösningsfokuserade arbetssätt är det svårt att tidsbestämma de metoder vi använder. Allt beror den enskildes mottaglighet och delaktighet. Eftersom vi anställer lämplig personal utifrån de målgrupper vi arbetar med, har vi därmed också en stor bredd med olika behandlingsmetoder som medföljer i den sammansatta personalgruppen. Detta skapar en trygghet och kontinuitet i organisation även vid bortfall av personal. Förutom våra grundläggande metoder i behandlingsarbete så har vi för vårt arbete med målgruppen ungdomar med missbruk och/eller kriminalitet erfaren, utbildad och kompetent personal som även är utbildade i utförande av droganalyser.

I våra stödboende/lägenheter arbetar vi förutom ADL även mycket med social träning och boende träning. Där målet att ge större möjlighet för individen att kunna leva ett självständigt liv. Våra kontaktpersoner ska träna den placerade på grundläggande sociala färdigheter som är nödvändiga för positiva och sunda relationer. Aktiviteterna som utförs i den sociala träningen sker i olika miljöer och situationer både individuellt och tillsammans med andra i grupp. Våra insatser och aktiviteter anpassas beroende på individens sociala förmåga.

Vår boendeträning bygger på att kunna hantera boendet och de förhållningsregler som gäller gentemot hyresvärden, rumskamrater och grannar. Detta berör områden som tvätta, städa, matlagning, budgetplanering, hyresbetalningar, ekonomisk hushållning, kontakta fastighetsskötare vid fel, el, vatten och internetfrågor, sop- och avfallshantering, allmänna boenderegler m.m. Kontaktpersonerna går igenom med den placerade dessa områden och lägger upp ett strukturerat träningsprogram kring dessa punkter där man tillsammans tränar och lär sig att hantera och klara sitt boende på egen hand.

Individerna ska känna att de får god vård, att de bemöts med respekt och värme från alla våra medarbetare samt att de fått gott stöd i sin utveckling till ett självständigt liv. De placerade ungdomarna, närstående, placerande myndighet, arbetsplatser och kollegor ska känna att vi bemöter dem med kompetens, engagemang och flexibilitet.

Adolescent Drug Abuse Diagnosis. Unga personer med missbruk och sociala problem.

Allmän daglig livsföring. Grundläggande aktiviteter som en individ måste behärska för att kunna ha ett självständigt vardagsliv.

Aggression Replacement Training. Ungdomar 12–20 år med betydande brister i sociala färdigheter, förmåga till ilskekontroll och moraliskt resonerande.

Barns behov i centrum, beskriver ett arbetssätt för socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen.

Boendeträning bygger på att kunna hantera boendet och de förhållningsregler som gäller gentemot hyresvärden, rumskamrater och grannar.

Personer som är hemlösa, ofta i kombination med psykisk sjukdom och/eller andra problem.

BRA-fam är en standardiserad strukturerad metod för att i hämta in information om familjer som vill bli familjehem.

Haschavvänjningsprogrammet. Ungdomar som missbrukar eller har ett beroende och som vill sluta använda droger.

Kognitiv beteendeterapi. Ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem.

Terapeutisk modell, och behandlande arbetssätt där fokus inte ligger på orsaker eller problembeskrivningar. I stället ligger fokus på att förstå och beskriva hur klienter/patienter/familjer samarbetar i dialog på ett sådant sätt att förändring och utveckling sker.

Motiverande samtal. MI är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser.

För personer i institutionsvård, psykiatri, ungdomsvård, dagverksamhet för missbruksbehandling och omsorg om personer med funktionsnedsättning.

En intervju- och tolkningsmetodik, som utvecklats till ett redskap i praktiskt socialt arbete vid utredningar av familjehem.

Att träna på grundläggande sociala färdigheter som är nödvändiga för positiva och sunda relationer. Aktiviteterna som utförs i den sociala träningen sker i olika miljöer och situationer både individuellt och tillsammans med andra i grupp.

Återfallsprevention är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) och syftar till att förebygga återfall i missbruk.