Kontaktperson

You are here: Home / Kontaktperson

Aktiv Vård erbjuder socialtjänsten även kontaktpersoner som kan vara behjälpliga med olika uppdrag. Uppdragens omfattning och innehåll varierar och en överenskommelse görs tillsammans med socialtjänsten och den berörda brukaren vid uppdragets start. Våra kontaktpersoner har bred och mångårig erfarenhet med arbete av olika målgrupper. Majoriteten har adekvat högskoleutbildning och övriga minst 2-årig eftergymnasial utbildning.

Kontaktpersonerna jobbar utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt där vi möter den enskilde i dennes situation, behov och förutsättningar. Detta innebär att vi lägger stor vikt vid att lyssna, coacha och hjälpa/stötta för att skapa en meningsfullhet i deras liv utifrån personligt intresse och egna resurser. Kontaktpersonerna ska därmed vara behjälpliga med att hjälpa sina brukare till en fungerande vardag, skola, arbete och praktik. I vardagslivet jobbar kontaktpersonerna mycket med ADL-träning där boendeträning och socialträning ligger i fokus. När det gäller skola så är kontaktpersonen behjälplig med kontakter i skolan såsom studievägledare och lärare i syfte för att vara stöttande och behjälplig i skolarbetet.

För arbete och praktik har vi inom vår verksamhet upparbetade kontakter inom närings- och föreningslivet (idrott och ideella) som är beredda att ta ett socialt ansvarstagande. De branscher vi kan nämna som är beredda att erbjuda den placerade någon form av sysselsättning finns inom bilbranschen, byggbranschen, restaurangbranschen, fastighetsbranschen, miljö och parkförvaltning och detaljhandeln. På idrottssidan har vi främst kontakter med olika fotbollsklubbar, gym- och träningsanläggningar och kampsportsklubbar m.m.

Inom de ideella föreningarna kan de placerade vara med och hjälpa till vid olika events såsom föreläsningar, fester, fotbollscuper, caféförsäljning m.m. Vi har upprättade kontakter med olika ideella föreningar, såsom kulturella och hjälporganisationer. Gemensamt för samtliga nämnda sysselsättningar är att arbetsledarna/handledarna på respektive plats är införstådda och förmår att sätta sig in i de svårigheter som psykiska problem kan innebära och anpassa arbetsuppgifterna samt tiden till individens förmåga i just den stunden. Allteftersom den placerade känner sig trygg, kan rutinerna och lärt känna människorna på platsen kan även uppgifterna och tiden utökas.

Kontaktpersonerna bidrar med introduktion till den tilltänkta sysselsättningen samt ger kontinuerlig hjälp och stöttning då det behövs. Avstämning med handledare på plats sker kontinuerligt för att följa upp utvecklingen med den placerade. Att ta till vara på den placerades personliga intressen är en viktig byggsten i vårt arbetssätt i att skapa en god relation med den placerade. Skulle de upparbetade kontakter vi har inte vara lämpade för den placerade eller om denne har egna önskemål kommer givetvis kontaktpersonen att på bästa sätt försöka lösa detta.

Sammanfattningsvis är våra kontaktpersoners uppgift att:

  • vara god vän och medmänniska.
  • ge stöd och råd vid behov.
  • hjälpa till att bryta destruktiva livsmönster.
  • hjälpa till att bryta isolering.
  • ge samvaro och motivera till fritidsaktiviteter.
  • hjälpa till vid personliga angelägenheter.
  • motivera till sysselsättning.
  • ha fokus på uppdraget.

Kontakt

Krister Löfgren

0706 35 55 85

krister.lofgren@aktivvard.se